Werkwijze

Hoe gaan we te werk?


AANMELDEN

Als ouder/zorger kan je uw kind zelf rechtstreeks aanmelden voor speltherapie. Dit kan evenwel ook na doorverwijzing door het CLB, kinder- of huisarts of na een diagnosestelling. Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier.


INTAKE

Allereerst vindt er een intakegesprek met de ouders/zorgers plaats. We maken kennis met elkaar, beluisteren de bezorgdheden, verhelderen de hulpvraag en bespreken je verwachtingen. Na dit gesprek wordt samen beslist om al dan niet met speltherapie te starten en/of voor opvoedingsondersteuning te opteren.


BELEVINGSONDERZOEK

Vervolgens wordt er individueel met het kind aan de slag gegaan en vindt er een belevingsonderzoek plaats. Dit bestaat uit 4 of 5 sessies waarin verschillende speelse opdrachten worden gegeven waardoor een goed beeld verkregen wordt van het kind en zijn belevingswereld. Deze observaties worden met de ouders besproken waarna opnieuw wordt bekeken of speltherapie op dit moment de juiste weg is. Soms is eerst verder psychodiagnostich onderzoek noodzakelijk.


Daarnaast is het ook mogelijk om, indien aangewezen, een inschatting te laten maken van de emotionele ontwikkeling dmv een SEO-afname (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling).


THERAPIE

Vanuit het belevingsonderzoek wordt duidelijk hoe de therapie best wordt vormgegeven: waar de noden en groeikansen liggen, welke klemtonen worden gelegd, wat de doelen zijn en hoe hieraan gewerkt kan worden.

Er is naast de klacht, ook aandacht voor de hele persoon en het volledige systeem.  Hierbij staat de beleving van het kind altijd centraal.


Er zullen wekelijkse of tweewekelijkse sessies van 50 min worden gepland. De werkvorm en inhoud hiervan wordt afgestemd op zowel de leeftijd en interesse van het kind, als op de hulpvraag. Zo kan de focus bij oudere kinderen meer liggen op praten dan op spelen. De duur van het therapeutisch proces is afhankelijk van de problematiek en de evolutie.

Als de klachten verminderen en er verandering voelbaar is, wordt de therapie geleidelijk afgebouwd, steeds in samenspraak met de ouders en het kind.

De individuele sessies met kleuters worden altijd binnen de schooluren ingepland.

  

OUDERGESPREKKEN

Goede samenwerking en afstemming met de ouders is heel belangrijk. Daarom worden regelmatig oudergesprekken ingepland. Hierin wordt het verloop van de therapie besproken en kan feedback worden uitgewisseld. Dit gebeurt steeds met respect voor de vertrouwelijkheid van wat het kind brengt.

                                           

Wanneer je als ouders gescheiden bent, kunnen jullie ervoor kiezen om samen op gesprek te komen of om dit afzonderlijk te doen, eventueel met je partner. Die keuze is van belang om tot een constructieve samenwerking te komen die gericht is op de optimale ondersteuning van het kind bij gedeeld ouderschap. Sowieso worden beide ouders altijd gecontacteerd en indien gewenst betrokken bij de begeleiding.


SAMENWERKING

Waar wenselijk wordt, steeds in samenspraak met de ouders, ook nauw samengewerkt met scholen, doorverwijzers, behandelende artsen of andere hulpverleners die met de context betrokken zijn.
SPELTHERAPIE

-